içinde

2015 NİSAN T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG MAZRET SINAV SORULARI

1. Yıl 1925’tir. Askerlik çağı gelmiş olan gençlerin askere alma işlemleri yapılacaktır. Askerlik şubesine gelen gençler, işlemleri yapılmak üzere sırayla çağrılmaya başlanır. “Ahmet oğlu Ali!” diye bir çağrı yapılınca iki genç birden görevlinin karşısına çıkarlar. Görevli kişi;

‒ Evladım, ben bir kişi çağırdım. Niçin iki kişi birden geldiniz?

Gençlerden biri;

‒ Efendim, çağırdığınız kişi benim, der.

Öbür genç de;

‒ Efendim, ben de Ahmet oğlu Ali’yim, diyerek cevap verir.

Paragrafta anlatılan durum, aşağıdaki

kanunlardan hangisinin çıkarılma gerekçelerinden biri olabilir?

A) Soyadı Kanunu’nun

B) Kabotaj Kanunu’nun

C) Türk Medenî Kanunu’nun

D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun


2. Bekir Bey’in yukarıdaki konuşması ülkemizde, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulandığına kanıttır?

A) Cumhuriyetçiliğin         B) Milliyetçiliğin

C) Halkçılığın                       D) Laikliğin


3. Sömürge arayışı içindeki İtalya, 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’a saldırdı. Osmanlı’nın o tarihlerde Trablusgarp’a ordu ve donanma gönderebilecek durumu olmadığı için Mustafa Kemal ve bir grup genç Osmanlı subayı, gizlice Trablusgarp’a gittiler. Bu subaylar orada yerli halkı örgütleyerek Trablusgarp’ı savundular. Ayrıca Derne ve Tobruk’ta da İtalyanlara karşı başarılı mücadeleler verdiler.

Yalnız bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İtalyanların saldırgan bir tutum izlediğine

B) Mustafa Kemal ve arkadaşlarının teşkilatçı olduğuna

C) Osmanlı’nın askeri gücünün yetersizliğine

D) Derne ve Tobruk’taki savaşlardan sonra İtalyanların sömürgecilikten vazgeçtiğine


4. Mustafa Kemal, Sofya askerî ataşeliği sırasında;

• bölgede kalan Türkleri ziyaret ederek onlarla yakın ilişkiler kurmuş,

• Türklerin sosyal ve siyasi haklarının yükseltilmesi için çalışmalar yapmıştır.

Mustafa Kemal’in, bu faaliyetleri gerçekleştirmesinde;

I- millet sevgisi

II- görev bilinci

III- yaratıcı düşüncesi

özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I                             B) I ve II

C) I ve III                               D) II ve III


5. “Ulusun içerideki birliğinin hem belli hem denenmiş olması, gelecek için en büyük güvençtir.”

ATATÜRK

Atatürk bu sözünü, aşağıdakilerden hangisinin   uygulama sonuçlarına dayanarak            söylemiş olabilir?

A) 1921 Anayasası’nın

B) Takrir-i Sükun Yasası’nın

C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun

D) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin


6. Ermenilerle yapılan Gümrü Antlaşması, Büyük Millet Meclisinin (BMM) imzaladığı ilk antlaşmadır. Bu antlaşmayla Kars ve çevresi kurtarılmış; hatta Ermeniler, Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul etmişlerdir.

Bu bilgilere göre Gümrü Antlaşması’yla ilgili, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Doğu sınırlarımızı kesin olarak çizmiştir.

B) BMM’nin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısıdır.

C) Ermenileri, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki isteklerinden vazgeçirmiştir.

D) Ermenilerin BMM’yi resmen tanımalarını sağlamıştır.


7. “Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecek ve sağlanacaktır.”

Misakımillî kararlarından olan bu madde ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olabilir?

A) Ülkemizde yaşayan azınlıklara istedikleri hakları vermek

B) Millî ve ekonomik kalkınmamızı engelleyen ayrıcalıkları kaldırmak

C) Vatanın sınırlarını çizerek bütünlüğünü sağlamak

D) Sınırlarımız dışındaki Müslümanların haklarını Korumak


8. Mustafa Kemal’in gerçekleştirdiği inkılapların temelinde Atatürk ilkeleri yer alır. Mustafa Kemal bu ilkelere dayanarak ülkede siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda inkılaplar yapmıştır.

Bu bilgide Atatürk ilkelerinin hangi ortak özelliği vurgulanmıştır?

A) Evrensellik                                B) Barışçılık

C) Uygulanabilirlik                        D) Bilimsellik


9. MADDE 1: Ülkeyi, yabancı devlet güçlerinden kurtarmak ve saldırıları önlemek amacına yönelik kurulan Büyük Millet Meclisine (BMM) karşı düşünce ve uygulamalarıyla veya yazdıkları yazılarla muhalefet ve bozgunculuk edenler vatan haini sayılırlar.

MADDE 4: Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.

Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun bu maddeleriyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?

A) Yargılamayı hızlandırmak

B) İşgallerin haksızlığını dünyaya duyurmak

C) Millî Mücadele’ye karşı çıkanları yargılamak

D) BMM’ye karşı olumsuz hareketleri önlemek


10. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı sırasında Mecliste yaptığı bir konuşmada; “Komutan ne kadar değerli olursa olsun, komuta ettiği birlikler askerlik mesleğinin niteliklerinden yoksunsa, hiçbir varlık gösteremez.” demiştir.

Millî Mücadele Dönemi’nde, TBMM’nin yaptığı aşağıdaki çalışmalardan hangilerinin, Atatürk’ün bu sözüne dayanılarak gerçekleştirildiği söylenebilir?

A) Düzenli ordunun kurulması –Temsil Heyetinin oluşturulması

B) Kuvayımilliyenin kaldırılması – Düzenli ordunun kurulması

C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun kabulü – İstiklal Mahkemelerinin kurulması

D) Temsil Heyetinin oluşturulması – Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nun kabulü


11. Millî varlığa düşman cemiyetlerden bazıları, ülkenin kurtuluşunun Osmanlı Hükûmetinin vereceği kararları uygulayarak gerçekleşeceğini, bir kısmı da yabancı ve güçlü bir devletin himayesine girmekle sağlanabileceğini savunuyorlardı. Yalnızca bu bilgiden, millî varlığa düşman cemiyetlerin;

I- Manda ve himayeyi savundukları

II- Millî Mücadele’ye karşı oldukları

III- İstanbul Hükûmetine ve padişaha bağlı kaldıkları

IV- İtilaf Devletleri tarafından desteklendikleri özelliklerinden hangileri çıkarılabilir?

A) I ve III                              B) I, II ve III

C) I, II ve IV                          D) I, III ve IV


12. İtilaf Devletleri’nin, Londra Konferansı’nda TBMM Hükûmetine sunduğu tekliflere göre;

• Yunanlılarca işgal edilen İzmir ili Türklere

geri verilecek, ancak şehirde Yunan kuvveti

bulunacak,

• Milletler Cemiyeti, İzmir’i yönetmesi için Hristiyan bir vali tayin edecekti. İtilaf Devletleri’nin bu teklifleri, TBMM Hükûmeti tarafından kabul edilmemiştir.

TBMM Hükûmeti bu teklifleri, aşağıdakilerden hangisine aykırı bulduğu için kabul etmemiştir?

A) Eşitliğe                             B) Çağdaşlığa

C) Bağımsızlığa                   D) Demokrasiye


13. “Atatürkçülüğün özü, kültürel değerler ve geleneklerine bağlı ama bir o kadar da her türlü yeniliğe son derece açık bireyler yetiştirmektir.” diyen bir öğrenci, bu fikrini, aşağıdaki Atatürkçülük ilkelerinden hangilerine dayanarak söylemiş olabilir?

A) Laiklik – Devletçilik

B) Halkçılık – İnkılapçılık

C) Halkçılık – Cumhuriyetçilik

D) Milliyetçilik – İnkılapçılık


Diyagramdaki (?) yerine, aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

A) Uzlaşma                          B) Millîleşme

C) Çağdaşlaşma                  D) Sosyalleşme


15.

I- “Millet, millî hâkimiyeti ve Türk milliyetçiliğini esas kabul etmiştir.”

II- “Türkiye Cumhuriyeti halkı düşüncesiyle, anlayışıyla medeni olduğunu ispat etmek ve göstermek zorundadır.”

III- “Teşkilatımızda millî güçlerin etken ve millî iradenin egemen olması esas kabul edilmiştir.”

IV- “Dünyada her şey için; medeniyet için, hayat için, başarı için, en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıdaki görüşlerinden hangileri kişisel egemenliğe karşı olduğunun kanıtı olabilir?

A) I ve II                                B) I ve III

C) III ve IV                            D) I, II ve IV


16. Nutuk; gelecek nesillere Kurtuluş Savaşı’nı ve sonrasındaki gelişmeleri anlatmak için, 1919’da Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı ile başlayıp 1927’ye kadar gerçekleşen olayları anlatan ve tarihe kaynaklık eden bir eserdir.

Verilen bu bilgiden Nutuk ile ilgili, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yazarına              B) Amacına

C) İçeriğine              D) Tarihsel değerine


17. Öğretimin birleştirilmesini sağlamak için dönemin Millî Eğitim Bakanı Vasıf Çınar Bey; “Bir devletin irfan ve genel maarif siyasetinde, milletin fikir ve his itibarıyla birliğini sağlamak için öğretimin birleştirilmesi en doğru, en ilmî ve en asri, her yerde faydaları ve iyiliği görülmüş bir umdedir (ilkedir).” ifadelerinin bulunduğu bir kanun teklifini Meclise sunmuştur.

Bu teklife göre kanunun kabulünün gerekçesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnanç birliğini kurmak

B) Karma eğitimi sağlamak

C) Okuma yazma oranını artırmak

D) Düşünce ve duygu birliğini gerçekleştirmek


18. “Bir millet kültür ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin sürekli sonuçlar vermesi, ancak kültür ordusunun varlığına bağlıdır.”

ATATÜRK

Atatürk bu sözüyle, yönetim anlayışında önem verdiği millî güç unsurlarından hangisini vurgulamıştır?

A) Askeri gücü              B) Siyasi gücü

C) Ekonomik gücü                   D) Sosyokültürel gücü


19. İtilaf Devletleri ile TBMM Hükûmeti arasında imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması’na göre;

• Türklerle Yunanlılar arasındaki çatışmaya son verilecek,

• İstanbul ve Boğazlar, Türk mülki idaresine teslim olunacaktır.

Bu kararlara göre Ateşkes hakkında;

I- Kurtuluş Savaşı’nın askerî safhasını tamamlamıştır.

II- esas barışın şartlarını belirlemiştir.

III- İtilaf Devletleri’nin, TBMM Hükûmetinin varlığını tanımasını sağlamıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III


20. Cumhuriyet Dönemi’nde kabul edilip yürürlüğe konulan Kabotaj Kanunu’yla, Türkiye kıyılarında deniz taşımacılığı ile limanlar arasında gemi işletme ve ticaret yapma hakkı, Türk vatandaşlarına ve Türk bayrağı taşıyan gemilere tanındı.

Buna göre Kabotaj Kanunu’yla Türkiye

Cumhuriyeti Devleti, aşağıdakilerden hangisini benimsemiş olamaz?

A) Millet egemenliğini

B) Millî ekonomi politikasını

C) Egemen devlet anlayışını

D) Bağımsız devlet siyasetini

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2015 NİSAN T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG SINAV SORULARI

2016 NİSAN T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG SINAV SORULARI