içinde

2015 NİSAN T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG SINAV SORULARI

1. Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara’da I. Maarif Kongresi’nin toplanması, aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir?

A) Orduya                           B) Sağlığa

C) Eğitime                            D) Ekonomiye


2. Mustafa Kemal 7- 8 Ağustos 1921’de ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni yayımladı. Halkımız tüm yoksulluğuna rağmen Tekâlif-i Milliye Emirleri’ne uymuş ve Millî Mücadele’nin kazanılmasına büyük katkı sağlamıştır.

Bu durum Türk milletinin;

I. Millî birlik ve beraberlik

II. Millî egemenlik

III. Dayanışma

IV. Fedakârlık

anlayışlarından hangilerine sahip olduğunu

gösterir?

A) I ve II                                B) II ve IV

C) I, II ve III                          D) I, III ve IV


3. Yukarıda verilen olaylar ve sonuçları dikkate alındığında çıkarılabilecek ortak sonuç, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Askerî zaferler, siyasi başarıları da beraberinde getirmiştir.

B) Zaferlerin kazanılmasında Mustafa Kemal’in önemli bir rolü vardır.

C) Türk halkı bu savaşlarda topyekûn mücadele vermiştir.

D) Kurtuluş Savaşı’nın askerî safhası sona ermiştir.


• Halide Edip Adıvar, Millî Mücadele’de yaralanan Peyami adlı bir kişinin Cebeci Hastanesinde yazdığı hatıralarını “Ateşten Gömlek” adlı romanında işlemiştir.

• Kurtuluş Savaşı’nda Türk milletinin kadını,

yaşlısı ve çocuğuyla cephede savaşan ordusuna destek olması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Ankara” adlı romanına

konu olmuştur.

4. Verilen durumlar, aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A) Toplum hayatında kadının rolüne

B) Savaşların kültürel etkileşime katkısına

C) Millî Mücadele’nin ekonomik sonuçlarına

D) Toplumsal olayların edebiyata yansımasına


5. Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi, ülkede birlik ve beraberliği sağlamaya yöneliktir?

A) Kapitülasyonlar kaldırılacaktır.

B) Tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilecektir.

C) Boğazlar, başkanı Türk olan bir komisyon tarafından yönetilecektir.

D) Türkiye ile Yunanistan arasında Meriç Nehri sınır olacaktır.


İzmir İktisat Kongresi’nde ham maddesi yurt içinde yetişen ve yetiştirilen sanayi dallarının kurulmasına karar verilmiştir.

6. Bu karar ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olabilir?

A) İthalatı artırmak

B) Tarımsal üretime öncelik vermek

C) Özel sektörün gelişmesini sağlamak

D) Ekonomide dışa bağımlılığı azaltmak


“Ankara susuzdu, ağaçsızdı, kuru ve yabaniydi. Fakat Büyük Millet Meclisi orada kurulmuş, orada toplanmış, bütün savaş oradan idare edilmişti. Yeni idarenin milletlerarası edebiyatta adı “Ankara Hükûmeti”ydi.”

(Falih Rıfkı Atay)

7. Falih Rıfkı Atay, Ankara’nın başkent olma gerekliliğini aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır?

A) Güvenli bir şehir olmasına

B) Coğrafi konumunun uygunluğuna

C) Kurtuluş Savaşı’nın buradan yönetilme-sine

D) Ulaşım imkânlarının elverişliliğine


Mustafa Kemal, 16 Temmuz 1921 tarihinde Ankara’da Maarif Kongresi’ni açarken yaptığı konuşmada; toplumun eğitim ve kültür konularındaki bölünmüşlüğünün ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekmiştir.

8. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in bu düşüncesi doğrultusunda yapılan bir yeniliktir?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü

B) Türk Tarih Kurumunun kurulması

C) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

D) Latin harflerinin kabul edilmesi


9. Türk Millî Eğitim Sistemi’nin aşağıdaki esaslarından hangisi sosyal devlet anlayışını yansıtmaktadır?

A) Eğitim sistemi laiktir ve millî kültür birliğini sağlamayı amaçlar.

B) Öğretim programları çağın gereklerine uygundur.

C) İlköğretim parasız ve zorunludur.

D) Karma eğitim esastır.


1925 yılında doğu illerinde Şeyh Sait önderliğinde cumhuriyet ve inkılaplara karşı büyük bir isyan çıkmıştır. İsyanı bastırmak için Takrir-i Sükûn Kanunu çıkarılarak bölgede sıkıyönetim ilan edilmiş, özgürlükler kısıtlanmıştır. Güçlükle bastırılan bu isyan neticesinde isyanda rolü olduğu gerekçesi ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır. Böylece ilk çok partili hayata geçiş denemesi başarısız olmuş, ülke milletlerarası alanda zarar görmüş, Musul Meselesi aleyhimize sonuçlanmıştır.

10. Verilen bilgilere göre Şeyh Sait İsyanı aşağıdakilerden hangisini etkilememiştir?

A) Boğazların statüsünü

B) Hak ve hürriyetleri

C) Dış politikayı

D) Demokrasiyi


“Girişimin benim şahsımdan ziyade mukaddes cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelerimize yönelmiş bulunduğuna şüphe yoktur. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

(ATATÜRK)

11. Atatürk bu sözüyle İzmir suikastının aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğunu vurgulamıştır?

A) Halifeliğe

B) Türk ordusuna

C) Ekonomik yatırımlara

D) Cumhuriyet değerlerine


Yukarıdaki şemada Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan inkılaplardan bazıları verilmiştir. Şemada soru işareti (?) ile gösterilen yere, başlık olarak aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

B) Kültürel Alanda Yapılan İnkılaplar

C) Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

D) Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar


“Türkiye’nin uyguladığı devletçilik sistemi, Türkiye’nin ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye’ye özgü bir sistemdir.”

(ATATÜRK)

13. Atatürk bu sözüyle devletçilik ilkesinin hangi yönüne vurgu yapmaktadır?

A) Ulusal                              B) Evrensel

C) Bilimsel                            D) Kişisel


Atatürkçü Düşünce Sistemi dogmalara dayanmaz. Kaynağını akıl ve bilimden alır. Gelişmelere ve yeniliklere açıktır, çağa ayak uydurur.

14. Bu bilgilerde Atatürkçülüğün hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Halkçı                              B) Millî

C) Dinamik                          D) Barışçı


Atatürk’ün düşünce sistemindeki siyasi güç kavramı, her şeyden önce millet iradesine dayanır. Ona göre güçlü bir devlet olmanın temel şartı, gücünü halktan alan bir yönetimdir.

15. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, siyasi gücü geliştirmeye yönelik değildir?

A) Cumhuriyetin ilanı

B) TBMM’nin açılması

C) Saltanatın kaldırılması

D) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü


• Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi

• Yabancı okulların Maarif Bakanlığına bağlanması

16. Bu uygulamalar, Atatürk ilkelerinden hangisine göre hareket edildiğinin göstergesidir?

A) Cumhuriyetçilik

B) Milliyetçilik

C) Halkçılık

D) Laiklik


Yukarıdaki kavram şemasında Atatürk ilke

ve inkılaplarından bazıları eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)I            B) II                C) III               D) IV


8/A sınıfı öğrencisi Meryem, evlerinin bulunduğu mahallede gezerken, mahallelerinde cami, kilise ve havra gibi ibadet yerlerinin olduğunu görür.

18. Meryem’in gördüğü bu durum, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Cumhuriyetçilik

B) Milliyetçilik

C) Devletçilik

D) Laiklik


“Efendiler! Bütün dünyanın bilmesi gerekir ki Türkiye halkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükûmeti uşak gibi davranılmayı kaldırmaz.”

(ATATÜRK)

19. Atatürk’ün bu sözünden Atatürk ilkelerinin dayandığı temel esaslardan hangisi çıkarılabilir?

A) Millî tarih bilinci

B) Bağımsızlık ve özgürlük

C) Millî birlik ve beraberlik

D) Vatan ve millet sevgisi


20. Kurtuluş Savaşı, mazlum milletler olarak anılan Mısır başta olmak üzere Kuzey Afrika ülkeleri ve Güney Doğu Asya’da yaşayan milletler arasında milliyetçilik akımlarını güçlendirmiş ve onların bağımsızlık mücadelesine başlamalarında etkili olmuştur.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Türkiye, mazlum milletlere askerî yardımda bulunmuştur.

B) Türk Millî Mücadelesi mazlum milletlere örnek olmuştur.

C) Türkiye, mazlum milletlerle birlikte mücadele etmiştir.

D) Mazlum milletler, Atatürk inkılaplarını kendilerine ilke edinmişlerdir.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2014 NİSAN T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ TEOG MAZERET SINAVI

2015 NİSAN T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG MAZRET SINAV SORULARI