içinde

2016 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG MAZERET SINAV SORULARI

1. Kurtuluş Savaşı’nın Güney Cephesi yerel kahramanların başarılarıyla doludur. Asıl adı Mehmet Said olan Antepli Şahin Bey, Fransızların ihtiyaçlarını sağlamaları açısından önem taşıyan Kilis – Antep yolunun kapanması için görev almıştır. O, düşmanı kesin olarak bu yoldan geçirmemek için en son mermiyi atıncaya kadar direnme kararını vererek “Düşman buradan geçerse, ben Antep’e ne yüzle dönerim, düşman ancak benim vücudumun üzerinden geçebilir.” demiştir.

Antepli Şahin Bey’in bu sözleri, aşağıdaki kavramların hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Adaletlilik                B) Vatanseverlik

C) Millî egemenlik        D) İleri görüşlülük


2. Mustafa Kemal ile Salih Paşa arasında imzalanan Amasya Protokolü’yle Mebusan Meclisinin toplanması kararlaştırıldı.

Bu karar, Erzurum Kongresi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?

A)  Millî Meclisin derhâl toplanması ve hükûmet işlerinin Meclis tarafından denetlenmesi için çalışılacaktır.

B)  Azınlıklara siyasi ve sosyal dengeyi bozacak haklar verilemez.

C)  Vatanın bağımsızlığını korumayı İstanbul Hükûmeti sağlayamadığı takdirde, geçici bir hükûmet kurulacaktır.

D)  Yabancı işgal ve müdahalesine karşı İstanbul Hükûmetinin dağılması hâlinde, millet hep birlikte vatanı savunacak ve direnecektir.


3. Atatürk’ün inkılapçılık anlayışı, zamana göre geri kalmış kurumların kaldırılarak yerine ilerlemeyi ve gelişmeyi kolaylaştıracak kurumların konması esasına dayanır. Dünyadaki gelişmeleri

izleyerek daima ileri gitmeyi ön görür.

Buna göre inkılapçılık ilkesi ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A) Dayanışma               B) Paylaşma

C) Çağdaşlaşma            D) Kaynaştırma


4. Mustafa Kemal, Sofya’da Osmanlı elçiliğinde görevli iken I. Dünya Savaşı ile ilgili gelişmeleri takip ediyor, Osmanlı Devleti’nin savaşa girmemesi gerektiğini ve savaşın başlangıcında Almanya’nın yenileceğini çevresindekilere söylüyordu. Savaş sonuçlandığında Mustafa Kemal bu görüşlerinde haklı çıkmıştı.

Bu metinde Mustafa Kemal’in aşağıdaki

kişilik özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Kararlılığı              B) Bütünleştiriciliği

C) İdealistliği             D) İleri görüşlülüğü


5. Kuvayımilliye güçleri, Yunanlılarla yaptığı Gediz Muharebesi’ni kaybetmiştir. Bu yenilgi üzerine Mustafa Kemal Paşa “Dalgalı ve düzensiz ve komutasız bazı savaşlardan sonra bildiğiniz üzere Gediz’de yenildik.” demiştir.

Bu sözüyle Mustafa Kemal Paşa aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine işaret etmiştir?

A)    İstanbul Hükûmeti ile ortak hareket edilmesinin

B)     Tekâlifimilliye Emirleri’nin yayımlanmasının

C)     Kuvayımilliye birliklerinin güçlendirilmesinin

D)    Düzenli ordunun kurulmasının


6. • İlk ve ortaöğretim, kesinlikle insanlığın ve uygarlığın gerektirdiği bilimi ve tekniği vermelidir.

• Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken millî düşünceleri boğmaya çalışan her karşı fikre şiddetle karşı koyma gereği onlara öğretilmelidir.

Mustafa Kemal bu sözleriyle eğitimin hangi özelliklere sahip olmasını istemektedir?

A) Çağdaş – Ulusal

B) Laik – Demokratik

C) Eşitlikçi – Yenilikçi

D) Bilimsel – Geleneksel


7. Veriyoruz paşam, ben Nevşehir çarşısından Gelme bir çarığım, giysin beni piyade. O giydikçe ısınır toprak, ayaklarım üşümez, Al benim son çarığımı.

Çıkardım gömleğimi veriyorum, Kılıç salsın giyende süvariler. Yaz sıcağında ağustos güneşinin ellerinden Terlerini alsın.

Bu dizeler, aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasıyla ilgilidir?

A) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun

B) Tekâlifimilliye Emirleri’nin

C) Şapka ve kıyafet inkılabının

D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun


8. Sevr Antlaşması’nın “Azınlıklara geniş haklar verilecektir.” kararı, Lozan Antlaşması ile “Ülkede yaşayan tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilecektir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklikle aşağıdaki kazanımlardan hangisinin elde edildiği söylenemez?

A) İç işlerimize karışılmasının önlenmesi

B) Sevr kararının geçersiz kılınması

C) Toplumsal eşitliğin sağlanması

D) Ülke sınırlarının genişlemesi


9. Büyük Taarruz’la İzmir’in kurtarılmasından sonra, İtilaf Devletleri’nden ateşkes teklifi gelmiş ve 11 Ekim 1922 tarihinde de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.

Bu antlaşmaya göre;

• Türkiye ile Yunanistan arasındaki silahlı çatışmalara son verilecek,

• İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükûmeti yönetimine bırakılacak ancak İtilaf Devletleri barış antlaşması imzalanana kadar buralarda kuvvet bulundurmaya devam edeceklerdi.

Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)   Boğazlar sorunu sona ermiştir.

B)    Türk – Yunan savaşı son bulmuştur.

C)    Askerî başarı siyasi gelişmelere neden olmuştur.

D)   İtilaf Devletleri Ankara Hükûmetini, Türk milletinin temsilcisi olarak görmüştür.


10. İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:

• Ham maddesi yurt içinde yetişen sanayi dalları kurulmalı.

• Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılmalı.

• Sanayinin teşviki ve millî bankaların kurulması sağlanmalı.

Bu kararlarla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?

A)  Ekonomik kalkınmada dış sermaye desteğinin alınması

B)  Kendi öz kaynaklarımızla kalkınmanın sağlanması

C)  Ekonomide dışa bağımlılığın önlenmesi

D)  Millî ekonominin temellerinin atılması


11. “Osmanlı Devleti’nden kalma eğitim kurumları incelendiğinde dinî eğitim veren medreseler, Batı tarzında eğitim veren mektepler ve azınlıklar ile yabancılara ait okullar bir arada bulunmaktaydı. Eğitimdeki bu çok başlılık nedeniyle öğrenciler farklı dünya görüşlerine sahip kişiler olarak yetişiyorlardı.”

Bu bilgi aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

A)    Kabotaj Kanunu’nun millî egemenlik haklarımız açısından önemini açıklayınız?

B)     Medeni Kanun’un çıkarılma gerekçeleri nelerdir?

C)     Tevhid-i Tedrisat Kanunu neden kabul edildi?

D)    Harf inkılabı niçin yapıldı?


12. 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilen Soyadı Kanunu ile her vatandaşın adından başka bir soyadı taşıması zorunlu kılındı. Soyadları Türkçe olacak ve ahlaka aykırı olmayacak; rütbe, makam, ırk, millet belirten tanımlar içermeyecekti.

Bu bilgiye göre soyadı belirlenirken

Atatürk’ün;

I. Milliyetçilik

II. Laiklik

III. Halkçılık

IV. Devletçilik

ilkelerinden hangilerine göre hareket edildiği söylenebilir?

A) I ve IV.

B) II ve III.

C) I ve III.

D) II ve IV.


Türk Medeni Kanunu’nun kabulüyle dinî inancına bakılmaksızın her Türk vatandaşı aynı hukuka tabi oldu.

13. Bu bilgiye göre Medeni Kanun’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)   Laik özellik taşımaktadır.

B)    Hukuk birliğini sağlamıştır.

C)    Üstünlük anlayışına göre düzenlenmiştir.

D)   Millî birliğin gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur.


14. Türk kadını 1930’da belediye seçimlerine katılma, 1934’te milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935 yılında yapılan milletvekili genel seçimlerinde TBMM’ye 18 kadın milletvekili girdi.

Buna göre;

I. Kadınlar siyasal haklarına kavuşmuştur.

II. Kadınlar siyasal haklarını erkeklerden önce elde etmiştir.

III. Kadınların ülke yönetimine katılımları sağlanmıştır.

IV. Millî egemenlik ilkesi güçlenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.                    B) I ve II.

C) II, III ve IV.                D) I, III ve IV.


15. Halkçılık ilkesine göre tüm vatandaşlar kanun önünde eşittir. Hiç kimseye, aileye, gruba ayrıcalık tanınmaz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesi ile bağdaşmaz?

A)   Kadınların istediği mesleği seçebilmesi

B)    Zorunlu eğitimin herkes için parasız olması

C)    “Efendi”, “Paşa”, “Bey” gibi unvanların kullanılması

D)   Tüm vatandaşların devlet hizmetlerinden Yararlanabilmesi


16. Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden hangisi Atatürkçülüğün akılcılık özelliğini vurgulamaktadır?

A)     Dünyada her şey için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir.

B)      Yurt toprağı! Her şey sana feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz.

C)      Biz, millî sınırlarımız içinde özgür ve bağımsız yaşamaktan başka bir şey istemiyoruz.

D)     Millî egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar yok olur.


17. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı birleştirici, kaynaştırıcı ve eşitlikçidir. Toplum içinde sınıf ve zümre ayrımına karşı çıkar. Dil, din, ırk farkı gözetmeksizin vatandaşların eşit haklara sahip olduklarını savunur.

Buna göre Atatürk milliyetçiliği aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

A) Din birliğini

B) Millî egemenliği

C) Üstün millet anlayışını

D) Millî birlik ve beraberliği


18. Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan bir inkılaptır. Bu inkılapla aile ve toplum hayatında kadın ile erkek aynı haklara sahip olmuştur. Dinî kuralların etkili olduğu daha önceki medenî hukukun yerini çağdaş ilkelere dayanan Medeni Kanun almıştır.

Bu bilgiye göre laiklik ilkesinin hukuk sisteminde meydana getirdiği değişim, bu ilkenin aşağıdaki esaslarından hangisiyle ilgili değildir?

A) Akılcılık                    B) Millî egemenlik

C) Eşitlik                       D) Bilimsellik


19. Devletçilik ilkesi ekonominin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlardaki gelişmeleri destekleyerek devlete bu alanda da görevler vermiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesi gereği sosyal ve kültürel alanda yapılmış faaliyetlerden biridir?

A)   Etibank’ın kurulması

B)    Devlet tiyatrolarının açılması

C)    Gölcük Tersanesinin inşa edilmesi

D)   Karabük Demir – Çelik fabrikasının açılması


20. 13 Şubat 1925’te çıkan Şeyh Sait İsyanı;

I. Ülke ekonomisinin olumsuz etkilenmesine,

II. Güvenlik ve asayiş sorunu yaşanmasına,

III. Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılmasına,

IV. Musul Meselesi’nin Türkiye aleyhine sonuçlanmasına neden olmuştur.

Yukarıda numaralanmış sonuçlardan hangileri, isyanın Türk dış politikasını olumsuz etkilediğini göstermektedir?

A) Yalnız III.

B) Yalnız IV.

C) I ve II.

D) I, III ve IV.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2016 NİSAN T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG SINAV SORULARI

3. ÜNİTE BÖLGEMİZİ TANIYALIM 3. BÖLÜM