içinde

2016 NİSAN T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG SINAV SORULARI

1. Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan bazıları şunlardır:

·        saltanata son verilmesi

·        Halifeliğin kaldırılması

·        Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi

Buna göre “Laiklik” ilkesinin;

l. Ekonomi

ll, Siyaset

lll. Eğitim

lV. Yönetim

alanlarının hangilerinde bir değişim meydana getirdiği söylenebilir?

A)Yalnız ll.                B) I ve III

C) l ve lV                   D) II, III, IV


2. Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” sözü, milliyetçilik ilkesinin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Birleştirici                       B) Akılcı

C) Çağdaş                 D) Özgürlükçü


3. Gelir düzeyi ne olursa olsun herkesin aynı eğitim fırsatlarına sahip olması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir?

A) Devletçilik           B) Laiklik

C) Halkçılık               D) Cumhuriyetçilik


4. Cumhuriyetçilik ilkesinin gereği olarak;

·        Saltanat kaldırılmış,

·        Cumhuriyet ilan edilmiş,

·        Vatandaş seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır

Bu yeniliklerden hareketle cumhuriyetçilik ilkesi Türk toplumuna aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?

A) Milli eğitimde birliği

B) Din ve vicdan hürriyetini

C) Gelir dağılımında eşitliği

D) Yönetimde söz sahibi olmayı


5. Osmanlı Devleti, 18. yüzyılda İngiltere’de buhar makinesinin icadıyla ortaya çıkan Sanayi İnkılabına ayak uyduramadığından Avrupa ülkelerinin açık pazarı haline gelmişti. Ticari hayatı da azınlıkların ve yabancı ülke vatandaşlarının eline geçmişti.

Bu durum Atatürkçü düşünce sistemindeki;

l. Çağdaşlaşma

ll. Milli ekonomi

Ill. Milli egemenlik

lv. Milli birlik ve beraberlik

anlayışlarından hangilerinin oluşumunda rol oynamıştır?

A) Yalnız l.                B) l ve ll.

C) llve lll.                    D) lll ve lV.


1 Ocak 1935’te yürürlüğe giren Soyadı

Kanunu’na göre;

·        Her Türk vatandaşı bütün uygar toplumlar da olduğu gibi öz adından başka bir soyadı alacaktır.

·        Seçilecek soyadın Türkçe olmasına dikkat edilecek; rütbe, makam, yabancı ırk ve millet belirten tanımlamalar içermeyecektir.

6. Verilen bilgiye göre Soyadı Kanunu’yla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?

A) Milli egemenlik             B) Milli kimlik

C)Toplumsal eşitlik            D) Çağdaşlık


7. “Başladığımız inkılap ve yenilik bir an bile durmayacaktı r, bizden sonraki devirlerde de böyle olacaktır.”

Atatürk’ün bu sözü Atatürkçü düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulamaktadır?

A) Ulusallığını                        B) Dinamikliğini

C) Demokratikliğini              D) Bilimselliğini


Türk Medeni Kanunu’na göre;

·        Evlenme yalnız erkeğin değil, kadının da onayı alınarak gerçekleşecek ve ailede kadın ile erkeğin hakları eşit olacak,

·        Mirastan pay alma ve mahkemelerde tanıklık yapma konularında kadınlar erkeklerle eşit olacak,

·        Kadınların istediği alanda eğitim alma, erkeklerle aynı işlerde çalışma ve eşit ücret alma hakkı olacaktı.

8. Bu bilgiden Medeni Kanun’la kadınların hangi alanlarda hak elde ettiği çıkarılamaz?

A) Ekonomik                       B) Sosyal

C) Hukuksal                                    D) Siyasal


9. “Eğitim öğretimde birlik olmadıkça aynı fikirde, aynı düşünüş biçiminde bireylerden oluşmuş bir millet yapmaya imkân aramak boş şeylerle uğraşmak olmaz mıydı?”

Mustafa KemaI Paşa bu ifadesiyle aşağıdaki inkılaplardan hangisinin gerekçesini belirtmiştir?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasının

B) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesinin

C) Türk Tarih Kurumunun açılmasının

D) Türk Dil Kurumunun kurulmasının


10. 17 şubat 1923 tarihinde toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde;

·        Yabancı şirketlerin elindeki işletmeler devlet tarafından satın alınmalıdır.

·        Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalıdır.

kararlarının alınmasıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A) Milli ve bağımsız ekonominin kurulması

B) Milli eğitimin gerçekleştirilmesi

C) Millet egemenliğin sağlanması

D) Milli kültürün geliştirilmesi


11. Ankara, Anadolu’nun merkezinde yer alması, ulaşım yolları üzerinde bulunması ve savunmaya elverişli olması nedeniyle başkent yapıldı.

Bu bilgiye göre Ankara’nın başkent yapılmasında;

I. Askeri

ll. Tarihi

lll. Coğrafi

nedenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A)Yalnız l.                             B) l ve ll.

C) lve lll.                               D) l, llve lll.


12. Sevr Antlaşması’nın, Türk milletinin ekonomik bağımsızlığını elinden alan kararları, Lozan Antlaşması ile ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi bunun bir göstergesidir?

A) Türkiye-Yunanistan sınırı Meriç Nehri kabul edilecek.

B) Boğazların her iki yakası askerden arındırılacak.

C) Gayrimüslimler Türk vatandaşı sayılacak.

D) Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacak.


·        TBMM’nin açılması

·        Saltanatın kaldırılması

·        Cumhuriyetin ilan edilmesi

13.Verilenler, aşağıdaki vecizelerden hangisinin başlığı altında toplanabilir?

A) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

B) Cumhuriyetin temeli milli kültürdür.

C) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

D) Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.


14. Sakarya Savaşı’nda “Başkomutan” olarak ordunun başında bulunan Mustafa Kemal Paşa, savaş sırasında orduya verdiği “Savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.” Emriyle dünya askerlik literatürüne “Topyekün Savaş” kavramını kazandırmıştır,

Mustafa Kemal Paşa’nın savaşın kazanılmasında etkili olan bu emri, onun aşağıdaki özelliklerinden hangisini yansıtmaz?

A) Yaratıcı düşüncesini

B) Askeri dehasını

C) Çağdaşlığını

D)Kararlılığını


15.

  • l. İnönü Zaferi’nden sonra Büyük Millet Meclisi itilaf Devletleri tarafından Londra Konferansı’na davet edilmiştir. Sovyet Rusya’yla da Moskova Antlaşması imzalanmıştır.
  •  Sakarya Savaşı’nın kazanılmasından sonra Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında Ankara Antlaşması yapılmıştır.

Bu bilgilerden çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük Millet Meclisinin dış politikasını ekonomik gelişmeler belirlemiştir.

B)Askeri başarılar Büyük Millet Meclisinin uluslararası alanda itibarını artırmıştır.

C) l. İnönü Savaşı, Sovyet Rusya’nın Büyük Millet Meclisi ile siyasi ilişkisini etkilemiştir.

D) Sakarya Savaşı, Büyük Millet Meclisinin Fransa tarafından tanınmasında etkili olmuştur.


16. Mustafa Kemal Paşa, Başkomutanlık Yasası’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak yayımladığı Tekâlifi milliye Emirleri’yle, ordunun ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamıştır. Halkımız da tüm yoksulluğuna rağmen bu emirlere gönülden uyarak orduyu desteklemiştir.

Bu durum Türk milletinin;

l. Milli birlik ve beraberlik

ll. Yardımlaşma

lll. Dayanışma

lV. Milli egemenlik

anIayışlarından hangilerine sahip olduğunu gösterir?

A) Yalnız l.                B) l ve lV.

C) lll ve lV.                D) l, ll ve lll.


17. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın en buhranlı günlerinde düzenlenen Maarif Kongresi’ndeki konuşmasında “… eğitim programımız eski devrin saçma sapan ve yaratılış özelliklerimizle hiç de ilgisi olmayan yabancı düşüncelerden, Doğu’dan ve Batı’dan gelebilen etkilerden uzak, tarihi karakterimize uygun olmalıdır…” demiştir.

Mustafa Kemal bu sözleriyle eğitimin, aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerektiğini vurgulamıştır?

A)Milli                                   B) Karma

C) Dini                                   D) Uygulamalı


18. Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Dönemi’nde alınan aşağıdaki kararların hangisinde, Milli Mücadele’nin millet iradesiyle kazanılacağı vurgulanmıştır?

A) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

B) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.

C) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

D) Azınlıklara siyasi hâkimiyet ve sosyal dengeyi bozacak haklar verilemez.


19. Fransa, Ankara Antlaşması’nı imzalayarak TBMM’yi resmen tanımıştır. Bunun sonucu olarak Güney Cephesi kapanmış, bu bölgedeki kaynaklar Batı Cephesi’ne kaydırılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Milli Mücadele’deki cephe sayısı azalmıştır.

B) Yunanlılar mücadeleden vazgeçmiştir.

C) Batı Cephesi güçlenmiştir,

D) TBMM itibar kazanmıştır.


20. Atatürk’ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik’in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır:

l. Farklı milletler bir arada yaşamıştır.

ll. Önemli fikir akımlarının etkisindedir.

lll. Zengin bir basın-yayın hayatı vardır.

lV, Çok uluslu bir yapıya sahiptir.

Bu bilgilerin sosyal ve kültürel özellikler olarak sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru yapılmıştır?

SOSYAL                               KÜLTÜREL

A) lve ll.                                lll ve lV.

B) lve lV.                               ll ve lll.

C) ll ve lll.                             lve lV.

D) llve lV.                             lve lll.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2015 NİSAN T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG MAZRET SINAV SORULARI

2016 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG MAZERET SINAV SORULARI