içinde

2014 NİSAN T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG SINAVI

Selanik, Rumeli’de yer alan bir Osmanlı kentiydi. Limanıyla Ege Denizi’ne açılan şehir, Osmanlı’nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti. Selanik aynı zamanda demir yolu ile Manastır, Belgrad ve İstanbul’a bağlanmıştı. Ayrıca kentte Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp ve Yahudiler yaşamaktaydı.

 1. Bu bilgilerden Selanik ile ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Kültürel etkileşime açıktır.

B) Güçlü bir donanması vardır.

C) Çok uluslu bir yapıya sahiptir.

D) Avrupa ile ekonomik ilişkilerin yaşandığı bir kenttir.


“ Arkadaşlar, bu gece burada sizleri toplamaktaki amacım şudur: … Bu talihsiz memlekete karşı önemli görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak tek hedefimizdir. … Tarih bugün biz evlatlarına bazı büyük görevler yüklüyor. Ben, Suriye’de bir cemiyet kurdum… Buraya da bu cemiyetin temelini kurmaya geldim. Şimdilik gizli çalışmak ve teşkilatı şekillendirmek mecburidir. Sizden fedakârlıklar bekliyorum… Eskimiş olan çürük yönetimi yıkmak, milleti hâkim kılmak, özetle vatanı kurtarmak için sizi göreve çağırıyorum.”

 1. Yukarıda Mustafa Kemal’in, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Selanik Şubesinin açılışı öncesinde arkadaşlarıyla yaptığı toplantıdaki sözlerini okudunuz. Bu sözleri onun;

I- Kararlılık

II- Önderlik

III- Vatanseverlik

özelliklerinden hangilerini yansıttığı söylenebilir?

 1. A) I ve II                 B) I ve III
 2. C) II ve III                 D) I, II ve III

1919 sonlarında, İstanbul’da Rum Patrikhanesi tarafından kurulmuş olan Mavri Mira Cemiyeti; Trakya, İstanbul ve Batı Anadolu’da Büyük Yunanistan’ı kurarak Bizans İmparatorluğu’nu yeniden diriltmek istiyordu.

 1. Bu açıklamaya göre, Mavri Mira Cemiyetinin “zararlı” cemiyet olarak nitelendirilmesinde, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Aldığı isim B) Kuruluş amacı

C) Kurulduğu yer D) Kuruluş tarihi


4. Bu parçada Kâzım Karabekir, İttihat ve Terakki liderlerinin Osmanlı’yı Almanya’nın yanında I. Dünya Savaşı’na sokma nedenlerinden hangisine değinmemiştir?

A) Enver Paşa’nın Alman hayranlığına

B) Almanların savaşı kazanacağına olan inancına

C) Almanların, İtilaf Devletleri karşısında ekonomik üstünlüğe sahip olduğuna

D) Osmanlı Devleti’nin son zamanlarda kaybettiği toprakları geri almak istemesine


Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun Büyük Millet Meclisinde görüşüldüğü günlerdeydi. İstanbul Hükûmetinin tayin ettiği Erzurum valisi, Erzurum’a doğru yola çıkmıştı. Bu haberi alan bazı vekiller, Mecliste, Reşit Paşa adındaki valinin yolda öldürülmesini önerdiler. Bu kanunsuz teklife Mustafa Kemal Paşa; “Ne diyorsunuz? Eşkiya gibi dağda, komiteci gibi sokakta adam mı vuracağız? Bizim devlet anlayışımızda bu yoktur. Bundan sonra bu memlekette vatandaş ancak mahkeme kararıyla cezalandırılır.” şeklinde yanıt vermiştir.

 1. Mustafa Kemal’in bu parçadaki yanıtı, aşağıdakilerden hangisini savunduğuna kanıt gösterilebilir?

A) Yaşama hakkını

B) Yargının hızlandırılmasını

C) Hukuka uygun iş yapılmasını

D) Mahkemelerin bağımsızlığını


 1. Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi, Sovyet Rusya ile TBMM Hükûmetinin dış politikada birlikte hareket edecekleri konusunda anlaştıklarını göstermektedir?

A) Sovyetler Birliği Misakımillî’yi tanıyacaktır.

B) Sovyetler Birliği kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edecektir.

C) İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı, diğeri de tanımayacaktır.

D) Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında imzalanan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır.7. Urfa Kuvayımilliye Kumandanı Ali Saip

Bey’in, Fransız komutanına yazdığı yukarıdaki mektupta Türk milletinin hangi yönü ön plana çıkmaktadır?

A) Barışseverliği

B) Çalışkan oluşu

C) Uzlaşmacı yaklaşımı

D) Bağımsızlığa düşkünlüğü


Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ortamda Atatürk, 15 Temmuz 1921’de Maarif Kongresi’ni yapmıştır.

 1. Atatürk’ün bu çalışmasını, aşağıdaki sözlerinden

hangisi desteklemektedir?

A) “Öğretmenler! Yeni nesil sizin eserinizolacaktır.”

B) “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

C) “Yeni Türkiye Devleti, temellerini süngü ile değil, süngünün de dayandığı ekonomi ile kuracaktır.”

D) “Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir.”


Gerçekten milletimiz, düşmanın hazırlıklarına karşılık verme için hiçbir özveriden çekinmedi. Ordumuzu kuvvetlendirmek için para, insan, silah, hayvan, araba, kısacası her ne gerekse, son derece istekle verdi.”

                                                             ATATÜRK

 1. Atatürk bu sözlerini, aşağıdakilerden hangisinin sonucuna dayanarak söylemiş olabilir?

A) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasının

B) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin uygulanmasının

C) Kuvayımilliye hareketinin başlamasının

D) Düzenli ordunun kurulmasının


 1. I. İnönü Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi, ulusal bir nitelik taşır?

A) TBMM’nin, Londra Konferansı’na davet edilmesi

B) Halkın düzenli orduya olan güveninin artması

C) Rusya ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması

D) Afganistan ile Türk – Afgan Dostluk Antlaşması’nın yapılması


 • Halide Edip Adıvar, Millî Mücadele’de yaralanan Peyami adlı bir kişinin yazdığı hatıralarını “Ateşten Gömlek” adlı romanında işlemiştir.
 • Kurtuluş Savaşı’nda Türk milletinin kadını, yaşlısı ve çocuğuyla cephede savaşan ordusuna destek olması, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Ankara” adlı romanına konu olmuştur.
 1. Verilen durumlar, Kurtuluş Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisi üzerine yansımasına örnektir?

A) Edebiyat B) Siyaset

C) İktisat      D) Sanat


“Hükumet halkındır, sultanın değil;

Ferman milletindir, Divan’ın değil.

Teşri, kaza, icra her hak onundur;

Taht onun, taç onun, toprak onundur.”

                                                       Ziya GÖKALP

 1. Şairin, dörtlüğün ilk iki dizesinde savunduğu anlayış, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millî ekonomi B) Millî kültür

C) Millî egemenlik D) Millî bağımsızlık


 1. Alim öğretmenin bu sorusuna, aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir?                   

  Misakımillî kararlarında siyasi, ekonomik ve hukuksal ayrıcalıkların tanınmayacağı kabul edilmiştir.

  1. Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi, Türk heyetinin, Misakımillî’nin bu kararından ödün vermediğinin bir göstergesidir?

A) Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır.

B) Yunanistan, savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye verecektir.

C) Doğu Trakya’daki Türklerle, Anadolu’daki Rumlar karşılıklı olarak değiştirilecektir.

D) Boğazların her iki yakası askerden arındırılacaktır.


 1. Yukarıdaki şemada belirtilen durumu ortadan kaldırmak için Cumhuriyet Döneminde yapılan inkılap, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Miladi takvimin kabul edilmesi

B) Harf inkılabının gerçekleştirilmesi

C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması

D) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun hazırlanması


 1. Bence muhalefet saygıdeğerdir. Çünkü o da bir inceleme, bir inanç ürünüdür.”

  1. Aşağıdaki yeniliklerden hangisi, Atatürk’ün bu sözünü destekler niteliktedir?

A) Saltanata son verilmesi

B) Cumhuriyetin ilan edilmesi

C) Türk Medenî Kanunu’nun çıkarılması

D) Çok partili siyasi hayata geçilmesi


  1. Atatürkçü düşünce sistemi, Türk milletinin ihtiyaçlarından ve tarihî gerçeklerinden doğmuştur.” diyen bir kişi, Atatürkçü düşünce sisteminin hangi niteliğine vurgu yapmış olur?

A) Millî B) Evrensel

C) Bilimsel D) Yenilikçi

 

18. Yer altı ve yer üstü kaynakları açısından zengin olan ülkemizde, savaşlardan dolayı yıpranmış halkın, kendi başına ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmesi mümkün değildi. Bu nedenle ekonominin desteklenmesi ve denetlenmesi gerekliydi.

Bu paragrafta, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin ortaya çıkış gerekçesi anlatılmaktadır?

A) Halkçılık    B) Devletçilik

 1. C) Milliyetçilik   D) Cumhuriyetçilik

 2. “Devlet, gerek bireylerin özgürlüğünü temin için millet üzerinde bir nüfuza ve gerek millet ve memleketin bağımsızlığını koruyabilmek için kendine özgü bir nüfuz ve kuvvete sahip olmalıdır… O, öyle bir nüfuzdur ki, devlet kavramında kendiliğinden vardır ve devlet, onu halk üzerinde uygulamak ve milleti dışarıda diğer milletlere karşı savunmak yetkisine sahiptir.”

                                                               ATATÜRK

  1. Yukarıdaki paragrafta, Atatürk’ün önem verdiği millî güç unsurlarından hangisi vurgulanmıştır?

A) Askerî güç          B) Siyasi güç

C) Ekonomik güç D) Sosyokültürel güç

 1. Diyagramdaki “?” yerine gelmesi gereken temel esaslar, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  K L
  A) Egemenliğin

  millete ait olması

  Millî kültürün

  geliştirilmesi

  B) Millî birlik Millî dil
  C) Ülke bütünlüğü Millî egemenlik
  D) Vatan ve millet

  sevgisi

  Bağımsızlık ve

  özgürlük


Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3. ÜNİTE BÖLGEMİZİ TANIYALIM 2. BÖLÜM

2014 NİSAN T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ TEOG MAZERET SINAVI