içinde

2017- 2018 8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları (Sayfa 14,17,18,19)

Sayfa 14 

• Yandaki kavramların hangi anlamları taşıdığını farklı kaynaklardan araştırınız. Edindiğiniz bilgiler doğrultusunda
bu kavramların ne anlama geldiğini sınıfınızda tartışınız.

• DNA’NIN YAPISI

DNA molekülü sarmal şeklinde kıvrılmış iki zincirden oluşmuştur. DNA molekülü iki nükleotit zincirinin arasında kurulan zayıf hidrojen bağları ile bir araya gelmeleri sonucu oluşur. Hidrojen bağları iki zincirin karşılıklı bazları arasında oluşur. Yapısındaki şeker deoksiribozdur.

• DNA’NIN KENDİNİ EŞLEMESİ
DNA, anne ve babadan yavru bireylere aktarılır. Bu aktarımın gerçekleşmesi için hücre bölünmesi öncesinde hücredeki DNA molekülü miktarı iki katına çıkar. Bu olaya DNA’nın kendini eşlemesi denir.
• NÜKLEOTİD
Nükleotit, bir fosfat, beş karbonlu bir şeker (deoksiriboz) ve bir azotlu organik bazdan oluşan bir kimyasal bileşiktir. En yaygın nükleotitler nükleik asitlerin yapı taşlarıdır.
• GEN
Gen, bir kalıtım birimi. Bir kromozomun belirli bir kısmını oluşturan nükleotid dizisidir. Popüler ve gayrıresmi kullanımda gen sözcüğü, “bir ebeveyinlerinden çocuklarına geçen belirli bir karakteristiği taşıyan biyolojik birim” anlamında kullanılır.
• KROMOZOM
Her canlı türünde olduğu gibi, insanlar da hücrelerden oluşmaktadır. Bir hücre, sitoplazma ve çekirdekten oluşmaktadır. Hücre çekirdeğinde bulunan, hücre bölünmesiyle şekillenen, kendini kopyalayabilen, bazik boyalarla koyu olarak boyanabilen ipliksi yapılarakromozom denmektedir.
• Genetik kod ne demektir? Anneye ya da babaya benzemekle genetik arasında nasıl bir ilişki vardır?
İnsanlarda kaç çift kromozom bulunur? Kromozomlar ne işe yarar?
Genetik kod, genetik malzemede (DNA veya RNA dizilerinde) kodlanmış bilginin canlı hücreler tarafından proteinlere (amino asit dizilerine) çevrilmesini sağlayan kurallar kümesidir. Kod, kodon olarak adlandırılan üç nükleotitlik diziler ile amino asitler arasındaki ilişkiyi tanımlar.İnsanın  23 çift  kromozom bulunur.

 Sayfa 17 

Etkinlik Soruları

1. DNA modelinin şekli nasıldır?

DNA çift sarmal bir  yapıya sahiptir.
2. Hazırladığınız modelde kullandığınız kurdeleler, DNA modelinde neyi temsil ediyor?
Bu soruda bir model yapıp cevaplamasınız .

Sayfa 18

Etkinlik Soruları
1. Etkinliği bitirince elinizde kaç tane DNA modeli oluştu?
yaptığınız modele göre cevap vermelisiniz.
2. Yeni oluşturduğunuz DNA modelleri birbirine ne kadar benziyor?
yaptığınız modele göre cevap vermelisiniz.

3. DNA’nın kendisini nasıl eşlediğini açıklayınız.

1. DNA’nın iki zinciri birbirinden ayrılır.

2. Sitoplazmada serbest halde bulunan nükleotitler çekirdeğin içine girer.

3. Nükleotitler birbiriyle eşleşir. Bu eşleşmede Adenin nükleotitin karşısına Timin nükleotiti, Sitozin nükleotitin karşısına Guanin nükleotiti gelir.

4. Sonuçta başlangıçtaki DNA’nın aynısı olan bir DNA molekülü daha oluşur.  DNA eşlenmesi sonucunda bir DNA’dan aynı özellikte iki yeni DNA üretilmiş olur. DNA eşlenmesinin amacı; DNA’daki kalıtsal bilgilerin yeni oluşacak yavru hücrelere aktarılmasını sağlamaktır.

Sayfa 19 

Hücre bölünmesi ne demektir?

Hücre bölünmesi, tek hücreli canlıların çoğalması, çok hücreli canlıların büyümesi, erkek ve dişi eşey hücrelerinin meydana gelmesi, rejenerasyonu ve dokularının yenilenmesi için gerekli biyolojik olaydır. .
Mitoz bölünme ne demektir?
Mitoz bölünme, eşeyli eşeysiz üreyen bütün çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişmeyi sağlayan temel olaydır. Mitoz bölünme olayında bir hücreden iki yeni hücre oluşur ve bu hücrelerin kalıtsal yapısı birbirleriyle ve ana hücreyle aynıdır. Mitoz bölünme yalnızca ökaryotik hücrelerde görülür.
Mitoz bölünmede kromozomların önemi nedir?
Mitoz bölünmede öncelikle çekirdek içindeki kromozomlar, dolayısıyla DNA, kontrollü bir şekilde kendini eşler. Hücredeki kromozom miktarı iki katına çıkar ve tüm DNA eksiksiz olarak kendi kopyasını yapar. Böylece yeni hücrelerin bütün genetik bilgilere sahip olmaları sağlanır. Çekirdek bölünmesini takip eden sitoplazma bölünmesi sonunda kromozomlar, oluşan iki yavru hücreye eşit olarak dağıtılmış olur. Yani bir ana hücreden aynı kalıtsal özelliklere sahip iki yavru hücre oluşur. Bu duruma mitoz bölünme adı verilir. Hücre bölünmeye başlamadan önce kromozomlar kendini eşler ve DNA iki katına çıkar. Bu arada sentrioller de kendini eşler. Kutuplara çekilen kromozomlar tekrar ipliksi bir yapıya dönüşerek uzar ve başlangıç evresinde olduğu gibi çekirdek içinde ip yumağı gibi dağınık duruma gelir.
Mitozun canlılar için önemi nedir?
Canlıların büyümesi mitoz bölünme ile olur. Hasar oluşan hücrelerin yenilenmesi mitoz bölünme olur. Canlılar yaşlandıkça, yaşlanan vücut hücrelerinin yerine yenilerinin gelmesi de mitoz bölünme sayesinde olmaktadır.
Bir hücreli canlılardan olan amip, öglena, paramesyum gibi canlılar nasıl çoğalır?
Amip, öglena, paramesyum… Tek hücreli canlıların hepsi mitoz bölünmeyle çoğalır.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7. SINIF MEVSİM YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI(SAYFA 43 )

2017- 2018 8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20,23