içinde ,

YENİDEN SARSILAN DÜNYA

Birinci Dünya Savaşından sonra imzalanan barış antlaşmaları, devletler arasında kalıcı barışı sağlayamadı.Bu antlaşmalardan birisi de Almanya ile itilaf devletleri arasında 28 Haziran 1919 yılında imzalanan Versay Antlaşmasıydı. Almanya bu antlaşma ile egemenliği altındaki toprakları kaybetti.Ordusu silahsızlandırıldı.İçinde bulunduğu durumdan kurtulmak isteyen Almanya ,sanayisini yeniden güçlendirmek için ham madde arayışına girdi. İtalya ve Japonya ile ittifak antlaşması yaptı.İkinci Dünya Savaşı Almanya’nın Polonya’ya saldırmasıyla başladı.

 II. Dünya Savaşı’nın Nedenleri

1.I. Dünya Savaşı’nda yenilen devletlerle ekonomik, siyasi, askerî ve hukuki alanlarda ağır şartlar içeren antlaşmalar imzalanması.

2.  I. Dünya Savaşı’ndan sonra sınırların çizilme­sinde milliyetçilik anlayışına dikkat edilmedi. Bu ne­denle etnik çatışmalar ve sınır sorunları ortaya çıktı.

3.  İtalya Birinci Dünya Savaşı’ndan galip çıkma­sına rağmen amaçlarına ulaşamaması. Mussolini’nin İtalya’yı büyük devlet yapmak  istemesi.

4. Uzak Doğu’da imparatorluk kurmaya çalışan Japonya, Avrupa Devletlerini Asya’dan çıkarmak istemesi.

Savaştaki Bloglar

Mihver Devletler: Almaya , Japonya, İtalya

Müttefik Devletler: İngiltere, SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği), Fransa, ABD

Savaşın Gelişimi

 • İtalya, Almanya ve Japonya aralarında anlaşa­rak Üçlü Mihver” grubunu kurmuşlardır.
 • Almanya’da iktidara gelen nazi yönetimi, üstün Alman ırkı, düşüncesini savunmuş, Versay Barış Ant­laşmasını tanımadığını ilan etmiş ve işgallere başla­mıştır.
 • Avusturya ve Çekoslovakya Alman işgaline uğramıştır.                                                                  
 • Mihver Grubuna karşı, İngiltere ve Fransa “Müttefik Devletler” grubunu kurmuşlardır. Bu gruba daha sonra Rusya ve ABD’de katılmıştır.                 
 • Almanya, Rusya ile tarafsızlık anlaşması im­zalamış ve 1939 yılında Polonya’ya savaş açmıştır. İngiltere ve Fransa, Polonya’ya güvence ver­mişler, Polonya da Almanya’ya savaş ilan etmiş, böy­lece II. Dünya Savaşı başlamıştır.
 • Savaşın başlamasıyla Almanya işgal ettiği Polonya topraklarını Ruslarla paylaşmıştır.
 • Daha sonra Almanlar; Danimarka, Norveç, Hollanda ve Fransa’yı işgal etmiştir.
 • İtalya ise Arnavutluk’u işgal etmiş, Yunanistan’a saldırmış fakat başarılı olamamıştır.
 • Bunun üzerine Almanya, Balkanlara yönelmiş,Macaristan, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya’yı işgal etmiştir.
 • Almanların Balkanları tehdit etmesi üzerine Rusya, müttefik grubuna geçmiştir.
 • Japonların ABD’nin Pearl Harbour  üssüne saldırması üzerine ABD de Müttefik Grubunda savaşa katılmıştır.

    Savaşın Sona Ermesi

 • Almanya ve İtalya, ABD’nin Akdeniz çıkarması sonrasında geri çekilmek zorunda kalmıştır.
 • 1944’de müttefiklerin Sicilya’ya asker çıkarmaları  ve İtalya’ya geçmeleri üzerine İtalya teslim olmuştur(Mussolini Hükümeti düşmüştür.)
 • 1944 Haziran’ında müttefikler Fransa’nın kuzey bölgelerine çıkarma yapmışlar ve Almanya sınırlarına ilerlemişlerdir.
 • Ruslar Almanları, Polonya ve Rusya’dan çıkarmaya başlamıştır.
 • Almanya 1945’te ateşkes istemiştir.
 • II. Dünya Savaşı Mihver Devletlerinin  yenilgisiyle sona ermiştir.
 • Yalnız kalan Japonya, savaşa devam etmiş, Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombası atılmasıyla teslim olmak zorunda kalmıştır.

II. DÜNYA SAVAŞI‘NIN SONUÇLARI

 • Savaşı demokrasiyi savunan devletler kazan­mış ve Avrupa’da demokrasi rejimi yaygınlaş­mıştır. Demokratik Avrupa devletleriyle birlik­te hareket eden Türkiye’de de demokratik hayata geçilmiştir.
 • Sömürgecilik dönemi sona ermeye başlamış ve sömürge altındaki Hindistan, Mısır, Pakistan, Cezayir, Tunus ve Libya bağımsızlıklarını ka­zanmışlardır.
 • Milletler Cemiyeti’nin yerine, Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulmuştur.
 • Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler gelişmiş, Tür­kiye Sovyet Rusya’dan uzaklaşarak ABD’ye ya­kınlaşmıştır.
 • Almanya ve İtalya’nın işgal ettiği Balkan ve Do­ğu Avrupa ülkeleri, Rusya’nın denetiminde yeni­den kurulmuştur. Rusya, komünist rejimini bu ülkelere taşımış, ABD ile birlikte dünyanın en büyük iki devleti haline gelmiştir.
 • .Almanya ikiye bölündü. Doğusunda Rusya, batısında ABD, Fransa, İngiltere denetim kurdular
 • (1990’da Almanya Devleti birleşmiştir.).
 • Dünya devletleri iki gruba ayrıldı. Sovyetler Birliği öncülüğünde Varşova Paktı, ABD öncülüğünde Nato kuruldu.
 • Dünya barışını korumak amacıyla Birleşmiş Milletler kuruldu (1948).
 • İngiltere ve ABD’nin desteğiyle Filistin’de İsrail devleti kuruldu (1948).
 • Türk – Amerikan ilişkileri gelişti.
 • Devletler arasındaki rekabet savaştan sonra da devam etti.

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İNSAN ESERLERİYLE YAŞAR

II. DÜNYA SAVAŞI’NIN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ