içinde , ,

7 SINIF SOSYAL BİLGİLER 2. ÜNİTE 3. BÖLÜM

ÜLKEMİZDE GÖÇ

GÖÇ: İnsanların, toplumsal, ekonomik veya siyasi nedenlerle bir ülkeden bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitmesine GÖÇ denir. Göç ikiye ayrılır:

İç göç                           2.   Dış göç

1-İç Göç: Ülke içerisinde nüfusun yer değiştirmesi olayıdır. İç göçler Mevsimlik ve Sürekli olmak üzere ikiye ayrılır.

a.Mevsimlik Göç: Genellikle yaz mevsiminde tarım alanlarında çalışmak, yaylacılık ve turizm amaçlı olarak yapılan göçlere mevsimlik göç denir. ÖR: Akdeniz Bölgesi, Ege Böl.

b.Sürekli Göç: Yerleşmek amacıyla yapılan göçlere sürekli göç denir.

İç Göçlerin Nedenleri:

Kırsal alanda doğum oranının yüksek olması

Modern tarım yöntemlerinin kullanılması

İşsizlik oranının artması, tayin ve atama

Tarım alanlarının miras yoluyla parçalanması

Sağlık, eğitim ve iş imkânlarının kentlerde toplanması

İklim ve yerşekillerinin kırsal alanlardaki olumsuz etkileri

İç Göçlerin Sonuçları:

Ülke içerisindeki nüfus dengesiz dağılır.

Ekonomik yatırımlar dengesiz dağılır.

Çarpık kentleşme görülür.

Konut sıkıntısı ortaya çıkar.

Sanayi tesisleri kent içinde kalır.

Çevre sorunları ortaya çıkar.

Alt yapı hizmetleri aksar(Su, yol, elektrik vb. )

En Fazla Göç Veren iller: Kars, Tunceli, Bitlis, Giresun, Rize, Sivas, Yozgat, Afyon, Kırşehir, Ağrı, Muş, Bingöl ve Şırnak ençok göç veren illerdir.(Karadeniz-Doğu And. Böl)

En Fazla Göç Alan İller: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Mersin, Konya, İzmit, Manisa,

Aydın, Gaziantep en çok göç alan illerdir.

En Fazla Mevsimlik Göç Alan İller: Adana, Mersin, Aydın, Antalya, Muğla, İstanbul, İzmir, Bursa, Nevşehir, Eskişehir, Gaziantep en fazla mevsimlik göç alan illerdir.

İç Göçleri Önlemek İçin:

 Sulamalı tarıma geçilmeli

Ahır ve besi hayvancılığı geliştirilmeli

Gelişmemiş olan kırsal alanlardaki eğitim, öğretim ve sağlık hizmetlerinin kalitesi arttırılmalı

Önemli Not:

-Ülkemiz de göçler genelde; Doğudan-Batıya doğrudur.

-Göç eden nüfusun büyük kısmı Üretici(aktif) nüfustur.

2-Dış Göç: Nüfusun bir ülkeden başka ülkelere yerleşmesine dış göç denir. Ülkenin nüfus miktarını azaltır yâda arttırır. ÖR: İşçi göçü

Dış Göçlerin Nedenleri:

Ekonomik nedenler

Doğal afetler

Savaşlar

Etnik nedenler

Sınırların değişmesi ve antlaşmalarla yapılan nüfus değişimleri.

*Balkan ülkelerinden ülkemize 1995 yılında göç yaşanmıştır.1950’den sonra Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ülkemizden işçi göçü yaşanmıştır. Günümüzde yurt dışında 4 milyon civarında Türk yaşamaktadır.

Dış Göçlerin Sonuçları:

İşsizlik azalmıştır.

Dış ticaret gelişmiştir.

Turizm gelişmiştir.

Ülkeye döviz girdisi sağlanmıştır.

BEYİN GÖÇÜ(Yetişmiş insan gücü hareketi) :Doktor, mühendis, bilim adamı gibi yetişmiş kişilerin başka ülkelerde çalışmasına beyin göçü denir.

Beyin Göçünün sebebi:

*İlk ve Ortaçağlarda beyin göçü dini,siyasi,ilmi ve ideolojik sebeplere dayanırken, günümüzde  daha çok ekonomik ve sosyal sebeplerle  ayrıca siyasi baskılardan dolayı gerçekleşmektedir.

**Beyin göçü ülkenin gelişmesini yavaşlatır. Beyin göçünün sebepleri ülkede imkanların sınırlı olması, devletin ilgisizliği, ülkedeki kanuni düzenlemelerin yetersiz yada karmaşık olmasıdır.

**Ülkemizde beyin göçü daha çok Avrupa ülkeleri ile ABD’ye gerçekleşmektedir.

Yerleşme Ve Seyahat Özgürlüğü:

*Anayasamızın 23. maddesi gereğince istediği yere yerleşebilir veya seyahat edebilir.

*Ancak  bu hakları savaş, terör, salgın hastalık, tarihi eser bölgelerine zarar vermemek gibi nedenlerle bu hakları kanunlarla kısıtlanabilir.

İnsanlar salgın hastalık olan yerlere, tarihi eser kalıntıları olan yerlere (sit alanları), hazine ve ya özel arazilere yerleşemez.

-***Seyahat hakkı ise kişinin suç işlenmesi, sağlın hastalık bölgelerine gitme veya ayrılma  gibi durumlarda kısıtlanabilir

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7 SINIF SOSYAL BİLGİLER 2. ÜNİTE 2. BÖLÜM

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER 3. ÜNİTE TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK