in , ,

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER 1.ÜNİTE 2. BÖLÜM

ÖZGÜRLÜK:Başkalarının haklarına zarar vermeden istediğimizi yapabilmektir.Özgürlükler sınırsız değildir.

Bir başka deyişle başkalarının haklarının başladığı yerde bizim özgürlüğümüz sona erer.

HAK: İnsanların herhangi bir işi yapma yetkisine hak denir

TEMEL HAKLARIMIZ

Anayasamızda temel haklar ve özgürlükler, üç başlık altında toplanır. Bunlar:

Kişi Hak ve Hürriyetleri

Kişi dokunulmazlığı

Kişi hürriyeti ve güvenliği

Özel hayatın gizliliği ve korunması (konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti)

Yerleşme ve seyahat hürriyeti

Din ve vicdan hürriyeti

Düşünce ve kanaat hürriyeti

Bilim ve sanat hürriyeti

Basın ve yayınla ilgili hürriyetler (düzeltme ve cevap hakkı)

Toplantı hak ve hürriyeti (dernek kurma hürriyeti, toplantı gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı)

Mülkiyet hakkı

Hak arama hürriyeti

Temel hak ve hürriyetlerin korunması

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

Ailenin korunması

Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

Çalışma ile ilgili haklar

Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt

Ücrette adalet sağlanması

Sağlık, çevre ve konut hakkı

Gençliğin korunması ve spor hakkı

Sosyal güvenlik hakları

Tüketici hakları

Tarih, kültür ve tabiat varlılarının korunması

Siyasi Haklar ve Ödevler

Türk vatandaşlığı

Seçme, seçilme, siyasi faaliyetlerde bulunma hakları

Kamu hizmetine girme hakkı

Dilekçe hakkı

Temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanabileceği durumlar; savaş hali, sıkıyönetim, seferberlik hali, olağanüstü hal, kamu sağlığı ve güvenliğinin bozulduğu durumlarda vs.

PANEL: Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı ya da açık oturumdur

Kitle iletişim özgürlüğü bireylerin sağlıklı bilgilenmesi açısından önemlidir.Ancak kitle iletişim özgürlüğü  sınırsız olmamalıdır.

 

Kitle iletişim araçları şu konularda dikkatli davranmak zorundadır.Bunlar;

* Özel yaşamın gizliliği

* Konut dokunulmazlığı

* Doğru bilgi verme

*Diğer kişi hak ve özgürlükleri

Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK):

*Ülkemizde yayın yapan kuruluşların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak amacıyla radyo ve televizyonların yayınlarını düzenlemek ve denetlemekle görevli kuruldur.

*1994 yılında iletişim alanının yeniden düzenlenmesi sonucu özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kurulmuştur.

*Üst Kurul, TBMM tarafından seçilen 9 üyeden oluşur. Üst Kurul üyelerinin görev süresi altı yıldır. Üst Kurul üyeleri, kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkanlık süresi iki yıldır.

RTÜK radyo ve televizyon kanallarına kurallara aykırı yayın yapmaları halinde uyarı,yayın durdurma ,para cezası verebilir.

RTÜK ‘ün Görev ve Yetkileri

Yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlâl eden, yayın ilkelerine ve Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde ihlâle konu olan programın yayını, bir ilâ on iki kez arasında durdurulur. Bu süre içinde programın yapımcısı ve varsa sunucusu hiçbir ad altında başka bir program yapamaz. Yayını durdurulan programların yerine, aynı yayın kuşağında ve reklamsız olarak, Üst Kurulca hazırlattırılacak; Eğitim, kültür, trafik, kadın ve çocuk hakları, gençlerin fiziksel ve ahlaki gelişimi, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi konularında programlar yayınlanır.

TEKZİP: Yalanlama, düzenleme ve düzeltme demektir.Herhangi bir kişi veya bir kurum hakkında herhangi bir basın yayın organında gerçeğe aykırı,asılsız bir haber ve bilgi yayınladığı zaman o kişi veya kuruluşun isteği üzerine direkt veya mahkeme kararıyla dolaylı yönden o basın yayın kuruluşunun yanlış,asılsız ve gerçeğe aykırı haberi,bilgiyi yalanlama ve düzeltme yayınına tekzip denir.

SANSÜR: Gazete, dergi gibi basın organlarındaki yazı, resim, karikatür gibi unsurların önceden devlet makamları tarafından incelenerek basım ve yayının yasaklanmasıdır.

ATATÜRK VE İLETİŞİM

Milli mücadelenin ilk yıllarında bugün sahip olduğumuz  radyo ,televizyon gibi birçok iletişim aracı bulunmamaktaydı.Atatürk milli mücadele yıllarında kamuoyu oluşturmak için, kitle iletişim araçlarının bu konudaki önemini bildiğinden bazı çalışmalar yapmıştır.Bunlar;

*İrade-i Milliye Gazetesinin çıkarılması(Eylül 1919):Sivas Kongresinde alınan bir kararla çıkarılmasına karar verilen gazetedir.Milli mücadelenin gidişatı hakkında halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan bu gazete,milli mücadelenin yayın organı olmuştur.

*Hakimiyet-i Milliye Gazetesinin çıkarılması   (Ocak 1920):Atatürk’ün kurduğu gazetenin üçüncüsüdür.Milli mücadelenin sözcülüğünü yapmıştır.Her sayısında Atatürk’ün bir genelgesi veya beyannamesine yer vermiştir.

*Ceride-i Resmiye gazetesinin  yayın hayatına başlaması(Ekim 1920)

Ankara’da kurulan T.B.M.M. Hükümetinin resmi gazetesi olarak 07.10.1920 tarihinde yayınlanmaya başlanan Ceride-i Resmiye, Takvim-i Vakayi’nin devamı olarak kabul edilmektedir.

Ceride-i Resmiye adı 1922’de Resmi Ceride olmuştur. Resmi Ceride adı da 1928 tarihinde Resmi Gazete olmuş ve o tarihten beri bu ad ile yayınlanmaktadır

*Anadolu Ajansı’nın(AA) Kurulması (Nisan 1920):

*Türkiye Cumhuriyeti’nin ilkresmî ajansı (A.A.)’dır.

*Mustafa Kemalin emriyle Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar gibi Cumhuriyet tarihinin aydınları tarafından milli mücadele davasını bütün memlekete ve dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920’de kurulmuştur.

*Anadolu Ajansı günümüzde çalışmalarına devam etmektedir.Yeni Türk devletinin ilk ulusal kurumu olma özelliğini taşır.Günümüzde bilgisayar sistemi ve uydu hattıyla çeşitli haber ve fotoğrafları abonelerine hızlı birşekilde ulaştırmaktadır.

*Telsiz Telgraf Hakkındaki Kanunun Kabul Edilmesi(1925)

Kurtuluş savaşı sırasında iletişimin önemi anlaşılmış ve bu boşluğu doldurmak için 1925 de Telsiz Tesisi Hakkında Kanun adlı bir yasa çıkarılarak Türkiye genelinde bir telsiz şebekesi kurulması ön görülmüştür.

*Telsiz,Telgraf vericilerinin hizmete girmesi(1927)

1927 de hizmete giren telsiz-telgraf vericileriyle Berlin, Newyork, Moskova, Tahran, Viyana, Londra gibi merkezlerle bağlantı kurulmuştur

*İstanbul ve Ankara Radyosunun yayına başlaması (1927)

What do you think?

Written by admin

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER 1. ÜNİTE İLETİŞİM

7 SINIF SOSYAL BİLGİLER 2. ÜNİTE ÜLKEMİZ DE NÜFUS