içinde , ,

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER İPEK YOLUNDA TÜRKLER 8. BÖLÜM

Türklerin İslamiyeti Kabulü (Emeviler Abbasiler)

EMEVİLER DEVLETİ(661-750)

 • Muaviye Döneminde,fetihler yeniden başlatılmıştır.Doğu da Maveraünnehir’e girilmiş.İstanbul Müslümanlar tarafından iki kez kuşatılmış,fakat başarı sağlanamamıştır.
 • Bu dönemde Muaviye’nin ölmeden önce oğlu Yezid’i veliaht ve halife ilan etmesiyle halifelik babadan oğla geçen “saltanat”a dönüşmüştür.

Kerbela olayında (680) Hz.Muhammed’in torunu Hz.Hüseyin’in şehid edilmesi Müslümanların; Şiiler ve Sünniler şeklinde kesin olarak gruplara ayrılmasına neden olmuştur.

Bu Dönemde;

 1. Arapça resmi dil olarak kabul edilmiş ve ilk İslam parası bastırılmıştır.
 2. İslam orduları 711’de İspanya’nın fethine başlamış ve daha sonra buraya Endülüs ismi verilmiştir.Müslümanlar 732’de Puvatya Savaşı’nda Franklara yenilinceye kadar Avrupa’da ilerlediler.Puvat ya savaşı sonucunda Avrupa’daki son sınır Pirene Dağları olarak kalmıştır.

Emeviler’in Yıkılış Nedenleri;

 • Arap milliyetçiliği yapmaları ve diğer milletlere değer vermemeleri.
 • Muhammed’in soyundan gelenlere iyi davranmamaları.
 • Arap kabileleri arasındaki rekabetin savaşlara dönüşmesi

ABBASİLER DEVLETİ(750-1258)

 • Emevilerden sonra İslam Devleti,Hz.Muhammed’in amcasının soyundan gelen Abbasiler tarafından yönetilmiştir.
 • Bizans sınırında”Avasım” şehirleri kuruldu.Anadolu’da Tarsus’tan doğu yönüne uzanan bu şehirlere Türkler yerleştirilmiştir.
 • Türkler devlet kademelerinde ve orduda yer aldılar. Sadece Türkler için kurulan “Samerra” şehri kısa bir süre sonra devletin yönetim merkezi olmuştur.
 • yy. ikinci yarısından itibaren (yani 850’den sonra) Abbasi Halifelerinin otoritesinin zayıflaması nedeniyle eyaletlerdeki askeri valiler(Emir’ül Ümera) bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamışlardır.Böylece Abbasi sınırları giderek daralmıştır.

Abbasiler’in Genel Özellikleri;

 • Abbasiler Arap olmayan uluslara hoşgörüyle yaklaşmış ve İslamiyetin daha fazla yayılmasını sağlamışlardır.
 • Bu dönemde Emevilere göre bilim-kültür alanında daha fazla gelişme gözlenmiştir.
 • Türkler ilk kez bu dönemde İslamiyeti kitleler halinde benimsemişlerdir.

İslamiyet Türkler Arasında Yayılıyor

Talas Savaşı(751)

Araplarla Çinliler arasında yapılan “Talas Savaşında ”Türkler , Arapları desteklemişler ve Araplar savaşı kazanmıştır.

Talas Savaşı’nın Sonuçları;

 • Orta Asya’da Çin etkisi sona ermiştir.Arap-İslam egemenliği başlamıştır.
 • Türkler İslamiyet’i kısa sürede benimsemiş ve kitleler halinde Müslüman olmaya başlamışlardır.
 • İlk Müslüman olan “Karluk,Yağma ve Çiğil Boyları” , Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti ise Karahanlılar olmuştur.
 • Türk-İslam tarihi başlamıştır.

Türklerin İslamiyeti kabul etmesinde etkili olan faktörler,

 • Gök Tanrı inancında da tek tanrı,cennet-cehennem gibi kavramlar olması.
 • İslam dinindeki gaza(Din için Müslüman olmayanlarla savaşmak) düşüncesinin Türklerin savaşçılık özellikleri ile benzerlik göstermesi.
 • Müslüman tüccarlarla yapılan ticaret ve Müslüman din adamlarının İslam dinini tanıtmaları,

“Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra kültür ve geleneklerini büyük ölçüde korumuşlardır.

Türkler’in İslama Yaptığı Hizmetler

 • Bizans ve Haçlı saldırıları gibi dış tehlikelere karşı İslam topraklarını korumuşlardır.
 • İslamiyet’i dünyanın değişik yerlerine yaymışlardır.

İslam bilim ve kültürünün gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.

[poll id=”5″]

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER İPEK YOLUNDA TÜRKLER 7. BÖLÜM

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER İPEK YOLUNDA TÜRKLER 9. BÖLÜM