içinde , ,

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER 4. ÜNİTE ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ

EKONOMİ: İnsanların yaşayabilmesi için yaptığı üretim,tüketim ve dağıtım faaliyetlere ekonomi denir
Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler):
1- Coğrafi Etmen                      2- Doğal Kaynaklar
3- Teknolojik gelişmeler        4- ihtiyaç ve istekler
5- Devletin katkısı

DOĞAL KAYNAKLAR

Toprak, su, orman ve madenler başlıca doğal kaynaklardır. Ülkemiz bu kaynaklar bakımından zengindir. Doğal kaynaklar sanayinin ihtiyacı olan Hammade ve enerjiyi sağlar. Bu nedenle doğal kaynaklar ekonomik gelişmeyi sağlayan önemli etkendir.

Topraklarımız

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toprağı işleyerek ürün
elde etmesine Tarım denir. Bu faaliyet, topraktan çeşitli ürünlerin elde
edilmesini ve hayvancılık faaliyetlerini de kapsar. Ülkemizde nüfusun yaklaşık yarısı (% 34) geçimini tarımla sağlamaktadır. Toprak bunun dışında sanayide Hammade olarak kullanılır. Seramik, Fayans, Çimento, Tuğla gibi…

Tarımda Verimi Etkileyen Faktörler

Toprak ve bakımı, Sulama, Gübreleme, Tohum ıslahı, Makineleşme, İlaçlama, Toprak analizi, Çiftçinin Eğitimi, Pazarlama.

Organik Tarım: Ürün yetiştirilmesi, toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan diğer işlemlerde, kimyasal madde veya tarım ilacı kullanılmadan yapılan tarım”organik tarım” olarak tanımlanır.

Seracılık

Seracılık bazı sebze ve meyvelerin doğal yetişme dönemi dışında üretilmesidir. Kışların soğuk geçtiği yerlerde seracılık ekonomik değildir. Bu nedenle seracılık, kışların ılık geçtiği yerlerde yapılır.Türkiye’de seraların ısıtılmasında daha çok güneşten yararlanılır. Seracılığın en yoğun yapıldığı bölge Akdeniz Bölgesi’dir. Bunun nedeni, kış sıcaklığının yüksek olmasıdır.

Hayvancılık

Toprağa bağlı bir ekonomik faaliyet olan hayvan yetiştiriciliği de ülkemizde yaygın olarak yapılmaktadır.

 • Makilerin yaygın olduğu yerlerde KIL KEÇİSİ,
 • Bozkır alanlarda KOYUN,
 • Çayırların olduğu yerde SIĞIR,
 • Dut ağaçlarının yaygın olduğu yerlerde İPEK BÖCEĞİ,
 • Çiçekli bitkilerin ve ormanların yaygın olduğu yerlerde ARICILIK yapılmaktadır.

 

Sularımız

Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili ve bir çok akarsu ile göle sahip olmasından dolayı su potansiyeli bakımından zengin bir ülkedir. Suya bağlı ekonomik faaliyetlerimiz şöyledir:

Ulaşım ve ticaret: Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz, deniz ulaşımı bakımından oldukça elverişli şartlara sahiptir. İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Karadeniz ve Akdeniz arasındaki ulaşımı sağlamaktadır.

Balıkçılık: Ülkemizin, deniz, göl ve akarsuları büyük bir su ürünleri potansiyeline sahiptir. Su ürünlerinin yaklaşık %90’ı denizlerden, %10 göl ve akarsulardan elde edilir. Balık avcılığının büyük kısmı Karadeniz’den yapılır.Son yıllarda Kültür balıkçılığı ihracatta önemli yer tutmaya başlamıştır.

Su sporları: Ülkemiz su sporları (rafting, kano ve su kayağı) bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu açıdan dünyanın en hızlı akan nehirlerden biri olan Çoruh nehri önemlidir.

Jeotermal Enerji: Sıcak su kaynağı olarak sağlık, ısınma, seracılık ve elektrik üretiminde kullanılır. Ülkemiz sıcak su kaynakları bakımından dünyanın 7. Avrupa’nın 1. ülkesidir. Özellikle Denizli, Balıkesir, İzmir, Afyon, Ağrı, Kütahya, Kırşehir ve Ankara gibi illerin bazı ilçelerinde bu sıcak su kaynakları ısınmada kullanılmaktadır.

Turizm: Yazların sıcak ve uzun geçtiği Akdeniz ve Ege sahillerinde önemli bir ticari faaliyettir. Özellikle Antalya, kıyı turizmi sayesinde elde ettiği gelirler ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır.

Enerji: Ülkemizde akarsular üzerine kurulan barajlar sayesinde önemli derece hidroelektrik enerji elde edilmektedir. Bu bakımından ülkemiz  Avrupa’da 3. sıradadır.

GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi)

Amacı; bölge kapsamına giren illerde; konut, sanayi, madencilik,
tarım, enerji, ulaşım gibi hizmetler ile bölgeyi hedef alan araştırmaların
yaptırılmasıdır.
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Türkiye’nin tarımla ilgili olarak
hazırlanmış en büyük projesidir. Projenin yapımı hâlâ devam etmektedir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde GAP sayesinde;
• Sulu tarım yaygınlaşmaktadır.
• Tarım ürünlerinin verimi artmaktadır.
• Tarım ürünlerinin çeşidi artmaktadır.
• Üretimde yıldan yıla dalgalanma azalmaktadır.
• Yılda birden fazla ürün alınmaktadır.
• Pamuk, pirinç, ayçiçeği, tütün vb. ürünlerin ekim alanı ve üretim miktarı
artmaktadır.
• Tahılların ekim alanı azalırken üretim miktarı artmaktadır.
• İş imkanları artmaktadır.
• Köyden kente göçler azalmaktadır.
• Turizm ve balıkçılık gelişmektedir.
• Sosyal ve kültürel alanlarda gelişmeler yaşanmaktadır

Madenlerimiz

Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün (MTA) verilerine göre ülkemizde, toprak altında, ticareti yapılan 49 ayrı cins 50 milyar ton civarında maden bulunmaktadır. Ülkemiz maden kaynakları bakımından 132 ülke arasında üretimde 28. maden çeşitliliğinde ise 10. sırada yer almaktadır.

BOR MADENİ

Geleceğin petrolü olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizin 300 yıllık potansiyel bor rezervi vardır. Bu rakamla ülkemiz dünya bor rezervinin %63’üne sahip olmasına karşın Pazar payı %31’dir. Amerika ise %13’lük rezervle %41 Pazar payına sahiptir. Bunun nedeni ülkemizin işletme tesisleri ve pazarlama olanaklarının yetersiz olmasıdır. Maden ihracatımızın yarısını bor oluşturur

ENERJİ KAYNAKLARI
Enerji: İş yapabilme gücüne denir.ikiye ayrılır

 1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları:Güneş, Su, Rüzgar, Jeotermal(Çevre Dostu)
 2. Yenilenemez Enerji Kaynakları:Taş Kömürü, Linyit, Doğalgaz, Petrol, Uranyum, Toryum.

Termik Santral:Su Buharını elektriğe dönüştüren yenilenemez enerji kaynakları ile üretim yapan santraldir.
Hidroelektrik Santrali: (HES) Akan suyun gücünü elektriğe dönüştürürler.

 

ÜLKEMİZDE ÇIKARILAN ÖNEMLİ MADENLER

 

ORMANLARIMIZ

Ormanlar iklime bağlı uzun yıllarda oluşana doğal kaynaklardır. Ormanlardan;

 • Reçine, sığla yağı, palamut gibi orman ürünlerinin üretiminde,
 • İlaç, gıda, kozmetik sanayisinde hammadde olarak,
 • Kereste, maden direği, mobilya, sunta, parke, kağıt üretiminde faydalanılır.
 • Sanayinde kullanıma uygun olmayanlar ise yakacak olarak değerlendirilir.

Ormanların Önemi

 • Canlı yaşamı için gerekli oksijeni üretir.
 • Erozyonu önler.
 • İçinde barındırdığı bitki ve hayvan varlığını korur.
 • Askerî ve stratejik yönden yurt savunmasına katkı sağlar.
 • Sel, çığ, taşkın ve heyelan gibi doğal afetleri önler
 • Temiz havası ve doğal güzellikleriyle turizme katkı sağlar.
 • Havanın temizlenmesine ve atmosferdeki nem dengesinin korunmasında düzenleyici rol oynar.

Ormanların Korunması
Sayısız yararları bulunan orman varlığını korumak ve geliştirmek için aşağıdaki önlemlerin alınması gerekir.

 • Tahrip edilen orman alanlarının ağaçlandırılması,
 • Orman yangınlarına karşı önlemlerin alınması,
 • Sulak alanlarda çabuk büyüyen ağaçların (kavak, okaliptüs, dişbudak, söğüt vb) yetiştirilmesi,
 • Yakacak odun için çabuk büyüyen ağaçların kullanılması gerekir.
 • Kağıt Fatura yerine, E-Fatura Kullanımı.

[poll id=”5″]

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER İPEK YOLUNDA TÜRKLER 12. BÖLÜM

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI 2. BÖLÜM