içinde , ,

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER 3. ÜNİTE İPEK YOLUNDA TÜRKLER

Anayurttan Anadolu’ya

Türk Adının Anlamı Ve Kökeni:

Ziya Gökalp’e göre; Töre kelimesinden gelir. Buna göre Türk: “Türeli=Nizamlı, geleneklerine bağlı” demektir. Danimarkalı Bilgin WAMBERY’e göre Türemekten (Türük) gelir.  Buna göre Türk demek TÜREMİŞ, ÇOĞALMIŞ demektir. Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügatıt Türk” adlı eserinde Türk demek “OLGUNLUK ÇAĞI” demektir. Genel olarak Türk demek, GÜÇLÜ, KUVVETLİ manasında kabul edilir.

Türklerin ilk yurdu Orta Asya yani Türkistan’dır. Çok geniş bir bölge olan Orta Asya; doğuda Kingan dağları, batıda Hazar denizi, kuzeyde Sibirya, güneyde Hindikuş dağlarıyla çevrilidir. Türkistan kelime olarak da “Türklerin yaşadığı ülke” anlamına gelmektedir. Orta Asya’nın coğrafi koşulları çok acımasızdı. Bölgenin yükseltisi 1200-1400 metre arasındaydı. Çok az yağış alıyordu. Kış mevsiminde sıcaklık -50 dereceye kadar düşüyordu. Türkler burada boylar halinde yaşıyorlardı. Boylar aralarında akrabalık bağı olan ailelerden oluşuyordu. Yaşadıkları yerin bozkır olması ve iklim koşulları nedeniyle geçimlerini hayvancılıktan sağlıyorlardı. En fazla at ve koyun besliyorlardı. Hayvanlarına otlak bulmak için yaylak ve kışlaklar arasında konargöçer bir yaşam sürdürüyorlardı. Bahar ve yazda; otu, suyu bol olan yüksek yaylalara, kışları da soğuktan korunabilecek alçak düzlüklere göç ediyorlardı. Bu yaşam biçiminde Türklerin en önemli yardımcısı atlardı. Türkler, atlar sayesinde pek çok yere hakim oldular, hareket kabiliyeti yüksek ordular kurdular, farklı yerleri yurt edindiler.

Türk Göçleri ve Sonuçları
Göçlerin Nedenleri

  • İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan nüfusa mevcut toprakların yetmemesi ve bu gelişmelerin sonucunda bölgede geçim sıkıntısının ortaya çıkması,
  • Türk boyları arasındaki siyasal anlaşmazlıklardan dolayı ortaya çıkan savaşlar,
  • Dış baskılardan (Çin, Kitan ve Moğol) dolayı Türklerin bağımsızlıklarını kaybetmek istememeleri,
  • Salgın hayvan hastalıkları ve otlakların yetersiz hale gelmesi

Göçlerin Sonuçları

  • Orta Asya kültür ve medeniyeti dünyanın değişik yerlerine yayılmıştır.
  • Orta Asya’da kalan boylar Hunların yönetiminde ilk Türk devletini kurmuşlardır.
  • Farklı bölgelerde Türk devletleri kurulmuştur.
  • Batıya giden Türkler, Kavimler Göçü’nü başlatmışlardır.
  • Türkler değişik kültür çevreleriyle etkileşim içine girmişlerdir.
  • Türklerin çok çeşitli bölgelere yayılması, Türk tarihinin bir bütün halinde incelenmesini engellemiştir.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER YERYÜZÜNDE YAŞAM 6. BÖLÜM

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER İPEK YOLUNDA TÜRKLER 2. BÖLÜM